Metody Pracy

Metody, ktĂłrych elementy wykorzystujemy w codziennej pracy:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
Wybrane aktywności ruchu pomagają dzieciom w nabywaniu świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz współdziałania z innymi. Poznając własne ciało dziecko odkrywa jego ruch, sprawność i siłę, dzięki czemu czuje się bezpieczne, a poznając przestrzeń staje się aktywne i twórcze.
Metoda gimnastyki twĂłrczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
Nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej i służy rozbudzaniu zdolności tanecznych już od najmłodszych lat. W swojej metodzie Labana taniec jest traktowany jako zdolność wypowiadania swoich wrażeń, uczuć, oraz przeżyć przy pomocy ruchu.
RYTMIKA według metody Emila Jaquesa-Dalcroze`a
Polega na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego. Podstawowym założeniem tej metody jest rozwój słuchu zarówno drogą ćwiczeń ruchowo - rytmicznych jak i za pomocą ćwiczeń solfeżowych i umuzykalniających we wzajemnej korelacji. System ten opiera się na trzech zazębiających się elementach. Są to: kształcenie słuchu, kształcenie rytmiczne i improwizacja.
Edukacja matematyczna według prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
Ma na celu wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole. Powstała ona w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces: intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom przy pokonywaniu trudności, oraz rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych nie tylko w szkole, ale i w codziennym życiu.
Metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak
Stosowana jest już wśród bardzo małych dzieci (2-3 - latki) i dotyczy elementarnej nauki czytania oraz przygotowania dziecka do nauki pisania. Podstawowe założenia odmiennej metody nauki czytania to: wprowadzanie dziecka w świat słów na zasadzie zabaw i gier, przynoszących radość i satysfakcję, oraz zrozumienie sensu i znaczenia poszczególnych słów, a nie pozbawionych znaczenia oddzielnych liter.
Symultaniczno - sekwencyjna metoda nauki czytania prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej
Przygotowuje dzieci do nauki czytania. Jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej. Metoda ta skutecznie kształtuje umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Pedagogika zabawy Klanza
Włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię, z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.
Metoda Dobrego Startu prof. dr hab. Marty Bogdanowicz
Stwarza system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno -ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniach leży więc usprawnienie i koordynacja, czyli integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Dzięki tej integracji dochodzi do wykształcenia prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej, możliwości wykonywania ruchów dowolnych, coraz lepiej zorganizowanych, zlokalizowanych w określonej przestrzeni i czasie.
Metoda K.Orffa
Obejmuje formy muzyczno-ruchowo-słowne, według których ruch należy rozwijać w korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz kulturą słowa (muzyka powiązana z ruchem). 14 Kwietnia 2016 roku
Autor: Agnieszka Siatka