Przedszkola Be Happy działają z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci. Chcemy, by w sposób odważny wkraczały w świat, znając języki, kultury, a główny cel naszej edukacji przedszkolnej to budowanie w nich przekonania o wolności i niezależności.

Dołącz do Nas
Image Alt

Statut

Statut jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i fundamentalne zasady jego działania. Niezbędne postanowienia statutu wynikają bezpośrednio z ust.z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Do zakresu zagadnień twórczych, możliwych do zaprojektowania w zapisach statutowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedszkola należą między innymi:

  • cele i zadania przedszkola,
  • zadania nauczycieli i zespołów nauczycielskich (oddziałowych, wychowawczych, zadaniowo-problemowych),
  • działalność innowacyjna i eksperymentalna,
  • formy opieki i pomocy dzieciom, w tym specjalistów,
  • organizacja współdziałania z PPP i instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom,
  • zasady i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
  • szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki,
  • organizacja zajęć dodatkowych.

Napisz do nas, odpowiemy na wszystkie pytania